• Pisortatut Ilisimatusarfik | Ledelsesakademiet

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse på Ledelsesakademiet

Det faglige indhold

Læs studieordningen tryk her.

Uddannelsens formål
Diplomuddannelsen i ledelse har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at varetage opgaver inden for ledelse og organisering i såvel private, offentlige som frivillige virksomheder og organisationer, herunder at indgå ledelsesmæssigt i tværfaglige og tværgående samarbejder samt selvstændigt udvikle egen ledelsespraksis.

Uddannelsens mål for læringsudbytte og struktur
Uddannelsens videngrundlag er erhvervs-, professions- og udviklingsbaseret. Erhvervs- og professionsbaseringen indebærer, at uddannelsen er baseret på viden om centrale udviklingstendenser samt forsøgs- og udviklingsarbejde inden for ledelse. Udviklingsbaseringen indebærer endvidere, at uddannelsen er baseret på nyeste viden fra forskningsfelter relevant for ledelse og organisation. Den studerende skal i refleksiv praksis kunne udbygge sine kompetencer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere ledelsesopgaver samt udvikle egen ledelsespraksis.

Uddannelsens mål for læringsudbyttet
Målene for læringsudbyttet på Diplomuddannelsen i ledelse beskrives ud fra Kvalifikationsrammen for de videregående uddannelser således:

Viden og forståelse:
Dimittenden

Skal have udviklingsbaseret viden om praksis, anendt teori og metode inden for ledelsesområdet
Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt reflektere over ledelsesprofessionens praksis
Færdigheder:

Skal kunne anvende relevante metoder og redskaber samt de færdigheder, der knytter sig til ledelse
Skal kunne analysere og vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller med inddragelse af relevant empiri
Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til medarbejdere, resten af organisationen og til øvrige interessenter.
Kompetencer:

Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i ledelsesmæssige sammenhænge
Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt, tværfagligt og tværgående samarbejde og påtage sig ledelsesansvar inden for de organisatoriske rammer og etikker
Skal kunne udvikle egen ledelsespraksis.

Struktur
Diplomuddannelsen i ledelse består af tre obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt. De obligatoriske moduler er hver på 10 ECTS point, mens alle valgmoduler er på 5 ECTS-point. Afgangsprojektet, der afslutter uddannelsen som en syntese af de foregående moduler, er på 15 ECTS-point.

Uddannelsens varighed
Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).

Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen.

Vi kan tilbyde nedenstående forløb, men da det er et dynamisk uddannelsesforløb, er det muligt at koble sig på det enkelte modul, som ikke behøver at være i kronologisk rækkefølge.

Er du i tvivl om lige netop dit forløb er du velkommen til at kontakte ledelsesakademiet på 382590 eller kursus@ninuuk.gl

Efteråret 2019: Organisation, udvikling og samskabelse, grundmodul på 10 ects-points.

Foråret 2020: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, grundmodul på 10 ects-points.

Efteråret 2020: Personligt lederskab og forandring, grundmodul på 10 ects-points.

Foråret 2021: Teamledelse, Forandringsledelse og Projektledelse, valgfagspakke på i alt 15 ects-points (særskilt eksamen i de 3 moduler)

Efteråret 2021: Afgangsprojekt, 15 ects-points.

Adgangskrav/Optagelse
Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i ledelse eller enkelte moduler er betinget af, at ansøgeren har gennemført en adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse gennemført som reguleret forløb. Ansøger skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering, jf. Bekendtgørelse af lov om videre-gående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr. 1038 af 30/08/2017, har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Uddannelsen foregår på dansk.

Tilmeldingen foregår pr. modul (se moduler for neden.)

Har du yderligere spørgsmål, så er du også velkommen til at kontakte os:
Ledelsesakademiet:
e-mail: kursus@ninuuk.gl
tlf.nr. +299 382590